چه تفاوتی بین ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ و روتر سنتی وجود دارد

ﺷــﺒﮑﻪ ﻣﺶ واىﻓﺎى (Wifi Mesh Network) ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﺎﻻﯾﻰ دارد؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﺟﺎى ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم واىﻓﺎى در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﻰ در اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﺑﻰ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى آنﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ Netgear’s Orbi ،Eero’s Home […]

  • مهتاب جهاندار
  • 29 خرداد 1399
بستن
مقایسه
X