سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

مش

143
ﺷــﺒﮑﻪ ﻣﺶ واىﻓﺎى (Wifi Mesh Network) ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﺎﻻﯾﻰ دارد؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﺟﺎى ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم واىﻓﺎى در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﻰ در اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﺑﻰ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ...
مهتاب جهاندار
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X